Kabin.ac.th

ประกาศข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ด่วน!!!ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน พร้อมปกและเอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน|ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2559
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
 • ดาวน์โหลดปกและเอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
 • ด่วน!!!ประกาศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนพร้อมโต๊ะครู (โดยวิธีตกลงราคา) ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 273,000 บาท ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา กำหนดยื่นซองในวันที่ 8-13 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร ๓ (งานพัสดุโรงเรียน) และกำหนดเปิดซองในการพิจารณาการจัดซื้อ ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้นำการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559
 • ดาวน์โหลดประกาศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนพร้อมโต๊ะครู (โดยวิธีตกลงราคา)
 • ด่วน!!!ประกาศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นลาน คสล.อาคารโดมเอนกประสงค์ (โดยวิธีตกลงราคา) ภายในงบประมาณ 500,000 บาท ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ - ๒๔ ธันวาคม ๑๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558|
 • ประกาศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นลาน คสล.อาคารโดมเอนกประสงค์ (โดยวิธีตกลงราคา)
 • แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
 • แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 • ด่วน!!!ดาวน์โหลดแบบประเมินครูผู้ช่วย |ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558|
  ด่วน!!! ประกาศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาพร้อมเวที (หลังคาโดมเอนกประสงค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาพร้อมเวที] |ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558|
  ด่วน!!! ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การก่อสร้างอาคารโดม ||ร่วมแสดงความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์|| |ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2558|
  ด่วน!!! ดาวน์โหลดแบบปพ.5(เล่มสีชมพู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558|ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๓๕ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา (อาคาร ๑ ) งานธุรการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป |ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคา 2558|
  ด่วน!!! โรงเรียนกบินทร์วิทยารับสมัครครูสอนภาษาจีน สัญชาติจีน 1 อัตรา กำหนดเปิดรับสมัคร : 12 – 9 เมษายน 2558 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคา 2558|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 37 คน มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ฯ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์|ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคา 2558|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ –๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ที่งานธุรการ(อาคาร ๑) ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป|ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558|
  ด่วน!!!ประกาศจากฝ่ายแผนงาน ขอให้คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดแบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557 พร้อมตัวอย่างการรายงานตามแบบฟอร์มได้ตั่งแต่บัดนี้ และกรอกข้อมูลตามแบบรายงานดังกล่าว แล้วกรุณาส่งทาง e-mail : I_am_faii@hotmail.com ภายในวันที่ 9 -13 ก.พ. 58 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558|
  [ดาวน์โหลดแบบรายงานกิจกรรม/โครงการปี57]
  [ดาวน์โหลดตัวอย่างการรายงานแบบกิจกรรม/โครงการปี57]
  ด่วน!!! การเข้าใช้งานเวปไซด์การคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี และแบบบันทึกรายการคัดเลือกหนังสือของกลุ่มสาระ ส่งภายในวันที่ 20 ก.พ.2558 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ที่งานธุรการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และะกําหนดเปิดซอง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป|ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 50 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ที่งานธุรการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 57 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 58 และะกําหนดเปิดซองในวันที่ 8 ม.ค. 58 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป|ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557|
  ด่วน!!! โรงเรียนกบินทร์วิทยา รับสมัครครูวิชาเอกภาษาจีน และครููวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557 นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ|ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557|
  ด่วน!!! ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง การจัดห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 6 –17 ตุลาคม 2557 นักเรียนแต่งกายสุภาพ (ไม่ต้องเป็นชุดนักเรียนก็ได้)|ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557|
  ด่วน!!! โรงเรียนกบินทร์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาจีน|ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557|
  ดาวน์โหลดแบบบันทึกภาระการมอบหมายงาน|ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557|
  ด่วน!!!ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TEDET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/1- ม.2/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ม.3/1- ม.3/4 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 นี้ |ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2557|
  ด่วน!!!ดาวน์โหลดแบบกรอกผลคะแนนการสอบ PISA สำหรับ 3 กลุ่มสาระฯ โดยกรอกให้สมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม แล้วส่งไฟล์ที่บันทึกคะแนน พร้อมส่งต้นฉบับ กลุ่มสาระฯ ละ 2 ฉบับ (ม.ต้น 2 ฉบับ ,ม.ปลาย 2 ฉบับ )มาที่ อ.จันทร์จีรา หรือที่อีเมล์ Vichakarnkabin@gmail.com ภายในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ เพื่อหลอมรวมไฟล์ข้อมูล แล้วนำส่งเขตทั้งรูปแบบแผ่น CD และเอกสารต่อไป |ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557|
  ด่วน!!!ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557"คุณครูประจำวิชาท่านใดที่แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องจากแบบบันทึกเดิม ให้ท่านทำแถบสีแดง รายการที่ท่านทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการหลอมข้อมูล " แล้วส่งเมล์ถึง vichakarnkabin@gmail.com ภายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ |ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557|
  ด่วน!!!ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557|
  ด่วน!!!ภาพกิจกรรมการอบรม เรื่อง การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557|
  ด่วน!!!!ประกาศจากงานทะเบียนนักเรียน : คณะครูสามารถดาวน์โหลดแบบปพ.5(เล่มสีชมพู)ได้ ในวันที่ 23 มิ.ย. 57 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557|
  ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง การสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา)|ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557|
  ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสิ่่งก่อสร้าง|ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557|
  ประกาศผลการรับนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗|ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557|
  ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน ASEAN กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 17 ก.พ. 2557 นี้ ที่ห้องธุรการ ในวันและเวลาราชการ|ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557|
  สทศ.เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และ เลื่อนการสอบ ครั้งที่ 2/2557 เป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557|
  ดาวน์โหลดแบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2556 แล้วกรอกข้อมูลส่งฝ่ายแผนงานฯภายในวันที่ 28 ก.พ.2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557|
  โรงเรียนกบินทร์วิทยา เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ จากเดิม 037-281877 เป็น 037-283157 เริ่มใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในวันที่ 1 ก.พ.2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557|
  ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์|ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2557|
  ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 เริ่มรับสมัคร 13 - 15 มกราคม 2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2557|
  ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ เริ่มรับสมัคร 25 - 27 ธันวาคม 2556 นี้