ผู้อำนวยการ

แผนที่

QR CODE

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกบินทร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1025290272
รหัส Smis 8 หลัก : 25012008
รหัส Obec 6 หลัก : 290272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กบินทร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kabinwittaya
ที่อยู่ : 166  หมู่ที่   6   บ้านสระคู่  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110
โทรศัพท์ : 0-3728-3157
โทรสาร :  037283157
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2 กรกฎาคม 2504
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :  http://www.kabin.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน

นัตถิ ปัญญา  สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญประจำโรงเรียน

สะอาด  วินัย  วิชาการ  บริการชุมชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกบินทร์วิทยา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นคุณภาพสู่ความเป็นพลโลก 

น้อมนำเศรษฐิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  ตามวิถีไทย

 พันธกิจ

          ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง   สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  และเทียบเคียงกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

          ๒. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดและความสามารถ ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร

          ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตน  สามารถออกแบบ  สร้างสรรค์และผลิตผลงานได้

          ๔. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ความรับผิดชอบ  มีศักยภาพเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก  มั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออก

          ๕. พัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ห้องทดลอง  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  สื่อที่เหมาะสมเอื้อต่อการใช้บริการ

          ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

          ๗. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมายของสถานศึกษา

          ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

          ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติที่สูงขึ้น

          ๒. นักเรียนใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี

          ๓. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ

          ๔. นักเรียนสามารถแสวงหา  สังเคราะห์  และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล

          ๕. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้   ออกแบบ  สร้างสรรค์งาน  สื่อสาร  นำเสนอ  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้

          ๖. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี  เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก

          ๗. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

          ๘. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนคุณภาพ หนังสือ ตำรา  สื่อที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

          ๙. ครูมีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ICT) ในการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงาน

          ๑๐. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

          ๑๑. โรงเรียนดำเนินการจัดทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ

สถิติผุ้เยี่ยมชม

047780
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
72
498
46740
258
1989
47780

Your IP: 3.236.156.32
Server Time: 2020-12-03 19:58:36