ผู้อำนวยการ

แผนที่

QR CODE

 

 

 

            แบบฟอร์มรายชื่่อนักเรียนปพ.5 (เล่มชมพู) ปีการศึกษา 2563 เทอม 2          

             อัตราการใช้ห้องประชุม                   

            ไฟล์เอกสาร PLC ประจำปีการศึกษา 2563                     

            ไฟล์เอกสารงานชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563        

             แบบฟอร์มรายชื่่อนักเรียนปพ.5 (เล่มชมพู) ปีการศึกษา 2563 เทอม 1 

             แบบฟอร์มและรายละเอียดรางวัลคุรุสภาปี 2563  

            แบบฟอร์มรายงานจำนวนนักเรียนการเข้าชม DLTV ของครูประจำชั้น  

            เอกสารแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (SAR) ปีการศึกษา 2/2562  

            เอกสารแบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2563  

            เอกสารงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562  

            เอกสารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

           เอกสารหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2561   

           เอกสารไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2561   

           เอกสารไฟล์ OBECQA ปี 2559-2560  

           แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562   

           โครงการและกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562  

           ดาวน์โหลดแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 

           ดาวน์โหลดเอกสาร SDQ , EQ ประจำปีการศึกษา 2562 

           ไฟล์การเยี่ยมบ้านประจำปีการศึกษา 2562  

           แบบบันทึกกิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  

            แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR)