แบบทดสอบสำหรับ ม.5

แบบทดสอบ บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบทดสอบ บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
แบบทดสอบ บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
แบบทดสอบ บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต


แบบทดสอบสำหรับ ม.2

แบบทดสอบ บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ บทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบ บทที่ 3 การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
แบบทดสอบ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่5

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่4

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่3

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่2

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่1

ใบงานที่ 8-9 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน1

ใบงานที่ 6-7 ใบเสร็จและการคำนวณเพื่อหาคำตอบ

โปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างง่าย(codeminical)

EV3?

NXT2.0 VS EV3

NXT2.0 VS EV3(เปรียบเทียบชิ้นต่อชื้น)

เนื้อหาหน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

เนื้อหาหน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

แบบรายงาน อ.จุฑามาศ

เนื้อหาหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อปรับพื้นฐาน

การสมัครอีเมล์ของไทยเมล์

การส่งงานทางเมล์

ใบงานฟังชั่นพื้นฐาน1

ใบงานฟังชั่นพื้นฐาน2

ใบงานฟังชั่นพื้นฐาน3

แบบฟอร์มรายงานIS


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา  ง211013  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1                                        จำนวน  0.5  หน่วยกิต                                       เวลา  20  ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

บทที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฝึกหัดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฝึกหัดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เฉลย)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

แบบฝึกหัด เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ

บทที่ 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดบทที่ 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา  ง22103  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2                                        จำนวน  0.5  หน่วยกิต                                       เวลา  20  ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดที่ 1.1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

แบบฝึกหัดที่ 1.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดที่ 1.3 ช่องทางการสื่อสาร และอุปกรณ์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.3 ช่องทางการสื่อสาร และอุปกรณ์

แบบฝึกหัดที่ 1.4 ชนิดระบบเครือข่าย

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.4 ชนิดระบบเครือข่าย

แบบฝึกหัดที่ 1.5 เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.5 เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฝึกหัดที่ 1.1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.1 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบความรู้ที่ 2.2 การวิเคราะห์และการวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2 การวิเคราะห์และการวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 การเชื่อมต่อและการใช้อินเทอร์เน็ต

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 อินเทอร์เน็ต


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซอฟต์แวร์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.1 ซอฟต์แวร์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 ซอฟต์แวร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา  ง20241 โปรแกรมประยุกต์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2                                        จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                       เวลา  40  ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟ์แวร์และซอฟ์แวร์ประยุกต์

ใบงานที่ 1 การจัดรูปแบบข้อความ(ก่อนทำ)

ใบงานที่ 1 การจัดรูปแบบข้อความ

ใบงานที่ 2 การจัดการตาราง/เส้นขอบและแรเงา

ใบงานที่ 3 การแทรกวัตถุต่าง ๆ

ใบงานที่ 4 ข้อความศิลป์ การจัดการรูปภาพกับข้อความ

ใบงานที่ 5 ตัวแก้ไขสมการ (Equation)

ใบงานที่ 6 จดหมายเวียน(Mail Merge)

จดหมายหลัก

ข้อมูล

ต้นฉบับสอบปฎิบัติword

ใบความรู้เรื่อง การใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007 เบื้องต้น

ใบความรู้เรื่อง เนื้อหาการใช้้ Microsoft Office PowerPoint 2007 บทที่ 1-9

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา  ง30242 การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2                                        จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                       เวลา  40  ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

แบบทดสอบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของภาษาHTML

บทที่ 2 การจัดการข้อความและตกแต่งข้อความ

แบบทดสอบเรื่องการจัดการข้อความและตกแต่งข้อความ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทบทวนก่อนสอบกลางภาค

ไฟล์.swf

ไฟล์ Link

 

 

 

แบบสำหรับบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้น ม.2/2

บทเรียนคอมพิวเตอร์ส่วนช่วย(CAI) เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ส่วนช่วย(CAI) เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ส่วนช่วย(CAI) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบบันทึกข้อมูลสำหรับ ม.6/6
แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลนักเรียนระดับชั้น ม.6/6(อ.วันเพ็ญ, อ.มนตรี)