.

::๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน::     ::โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง::     ::โรงเรียนวิถีพุทธ::         ::โรงเรียนมาตรฐานสากล::      

 
 
 
  Home page    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 

   ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนกบินทร์วิทยา

   
     
   นายสุเทพ จันทร์บัว  
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

     
     
 นายเชาว์  บุญพรหมอ่อน    นายจตุรภัทร์  ลิลากุล
รองผู้อำนวยการ  

รองผู้อำนวยการ

     
   
 
 นางสาวพรพิพมล  แม้นญาติ   ชื่อ - สกุล 
รองผู้อำนวยการ  

 รองผู้อำนวยการ

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
  นายสุรพงษ์  วีระพงษ์  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
   
นายสมชาย  อุตรานคเรศ นางวรรณา  กระแจะจันทร์ นายนพเก้า  คุณธรรมอนันด์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     

 

นางจิตรา  น้อมชอบ นางประกาย  ทวีสุข นางอำไพ  แก้วโสนด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางสาววิจิตรา  ทาโสม    
ครู  

ครู

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 
  นางอรอุษา  โรจนวิทยา  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
     
นางเกศศิริ  จันทร์แก้ว นางเลอลักษณ์  คงมีลาภ นางสาวสุกานดา  รัตนวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางสาวพรทิพย์  ทรงนวรรัตน์ นายธนาวุธ  นาคทัต นางทิติยา  แก้วโสนด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางธัญชนก  เสาวัง นางสมหมาย  ฉายวัฒนะ นายเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางสาวปภาดา   ชัยรัตนโชติ
   
 ครูชำนาญการ    
     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
  นางอัมพร  คุณธรรมอนันต์  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
     
นางจันทร์จีรา  พาดี นางผาสุข  ฟูตระกูล นายศมวรรธก์  อาทิเวช
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางสุดารัตน์  ซายอ

นางอนงค์  จันดีดา

นางธัญรัตน์  พรมเขื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

     
     
นายสุริยา  สุวรรณรัตน์ นางสาวปรไพพัตร  ปฏิพัทธศิลปกิจ นายธนากร  บุญเพ็ง
ครู ครู

ครู

     
     
นางสาวนิศารัตน์  ทนงรบ ชื่อ  สกุล ชื่อ  สกุล
ครู ครู

ครู

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
  นางแววเนตร  คังคายะ  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
     
นางสาวจิราพร  กำลังดี นางกัลยา  เชี่ยวพานิช นางสุดารัตน์  ศรีสมนึก
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางนุชจรี  เพลินไพศาล นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

     
     
นางสาวณัฐยา  ประมวลทรัพย์ นายสุนัย  พรมวิจิตร นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

     
     
     
   

 

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
  นางณัฐวัฒน์  ยามน้ำทรัพย์  
  ครูชำนาญการ  
     
     
นางธีรารัตน์  บุญมั่น นางสาวปรานี  วิชยานุวัติ นางละมัย  บุตรถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางมานิต์ตา  ไชยเจริญ นางประยงค์  อาจปาสา นางสาวสุชาดา  ยันประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ

     
     
ชื่อ  สกุล ชื่อ  สกุล ชื่อ  สกุล
ครู ครู

ครู

     
     
ชื่อ  สกุล ชื่อ  สกุล ชื่อ  สกุล
ครู ครู

ครู

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นายภิญโญ  ศรีสมนึก  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
     
นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร นางนรีรัตน์  สมโภช นางสาวสินีนาถ  วิฐาพร
ครูชำนาญการ ครู

ครู

     
     
นายดิลก  แดงโสภา    
ครู  

 

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย
     
  นายชาตรี  บุญชูงาม  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
     
นายบุรรักษ์  ยามน้ำทรัพย์ นายไพรินทร์  วงศ์ภา นายกังวาน  สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นายวีระศักดิ์  งามขำ นายนรินทร์  แพนลา นายเกรียงชัย  ม่วงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
  นายพิเชต  กระแจะจันทร์  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
     
     
พ.จ.ต.อภิวัชร์  ทองลพ นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน นายมนตรี  เพลินไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางจำนงค์  ศรีวิศาล นางศิริลักษณ์  ศรีสิทธิมงคล นางนาฏยา  สูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

     
     
นางสาวฌาย์ณิตา  กมขุนทด นางสาวอรุณรรัตน์  ชมดอกไม้  
ครูชำนาญการ ครู  
     
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
งานแนะแนว    
 
 
 
 นางสาวเทียมจันทร์  ศรเดชผจญ ชื่อ  สกุล  
 ครูชำนาญการพิเศษ ครู  
     
งานห้องสมุด
   
 

 

 นางจุฑามาศ  ปานคีรี
   
 ครูชำนาญการพิเศษ
     

งานอนามัยโรงเรียน

   
   
นางสาวพัชรศรัณย์ ศิริพันธ์    
 ครูชำนาญการพิเศษ    
     
งานสำนักงาน
   
นายอัครวัชร  ลือสมุทร นายขวัญชัย  พ่วงจาด นางสาวราวรรณ  สร้างวัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน

adminsuriya2.jpg
 
 
นายสุเทพ จันทร์บัว
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

 
All online 1 People
IP number 52.91.90.122
You are visitor number 314,024
 
 
โรงเรียนกบินทร์วิทยา (ก.ว.)
166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Tel : 037-480-727  Fax : 037-480-727
Email : information@kabin.ac.th