.

::๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน::     ::โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง::     ::โรงเรียนวิถีพุทธ::         ::โรงเรียนมาตรฐานสากล::      

 
 
 
  Home page    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกบินทร์วิทยา

๑. นายอนันต์   ไชยฤทธิ์     ประธานกรรมการ

๒. นายวิชาญ   เมฆมล      ผู้เทนองค์กรชุมชน

๓. นายวงค์ธวัช   สมโช     ผู้แทนผู้ปกครอง

๔. นายบุรรักษ์   ยามน้ำทรัพย์     ผู้แทนครู

๕. นางราณี   ศิริเหลืองทอง  ผู้แทนศิษย์เก่า

๖. นายพีระ   เบ้าเจริญ       ผู้แทนองค์กรศาสนา

๗. นายทองพูล   คำรัญ    ผู้แทนองค์กรศาสนา

๘. นายพิทัย   จันทร์ประทุม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. นายวันชัย   ตั้งทรงจิตร     ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. ร้อยตรี สุรพล   พิมพ์สอน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. ร้อยตำรวจโท  สุรศักดิ์   ยิ่งประเสริฐสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒. นายกำธร   โรจน์รุ่งสิงขร    ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายกวี  พุทธสมบัติ      ผู้ทรงคณวุฒิ

๑๔. นางสมศรี  วรพิพัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕. นายสามารถ   อ่อนสนิท   กรรมการและเลขานุการ
 

 
 
นายสุเทพ จันทร์บัว
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

 
All online 1 People
IP number 52.91.90.122
You are visitor number 314,000
 
 
โรงเรียนกบินทร์วิทยา (ก.ว.)
166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Tel : 037-480-727  Fax : 037-480-727
Email : information@kabin.ac.th