.

::๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน::     ::โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง::     ::โรงเรียนวิถีพุทธ::         ::โรงเรียนมาตรฐานสากล::      

 
 
 
  Home page    ������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������
 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกบินทร์วิทยา

๑. นายอดิเรก   นวนไธสงค์      ประธานนักเรียน

๒. นายเดชาธร   จันทสิทธิ์       รองประธาน

๓. นางสาวจีรารัตน์   จอมสุรินทร์   รองประธาน

๔. นางสาวศสิธร   อินทรเปือย     เหรัญญิก

๕. นางสาวสมหฤทัย   ดีใจ      ประชาสัมพันธ์

๖. นายเกรียงไกร   บุตรตา     กรรมการ

๗. นายภรต    บุญพรหมอ่อน   กรรมการ

๘. นายกิตติศักดิ์   ทองอยู่      กรรมการ

๙. นายสุริยา   ยะถาคาร     กรรมการ

๑๐. นายชัชวุฒิ   จอกนอก   กรรมการ

๑๑. นายสมสกุล   จันทะอุทัย   กรรมการ

๑๒. นายวรเมธ   กุลธวัฒนะ     กรรมการ

๑๓. นายชาญานนท์   ยางโสม   กรรมการ

๑๔. นายวรายุทธ   ถิ่นมงคล     กรรมการ

๑๕. นายสมยศ   พิมพ์วงษ์      กรรมการ

๑๖. นายพัทธนันท์   รอดทอง   กรรมการ

๑๗. นางสาวปวีณา   ร่าเริง      กรรมการ

๑๘. นางสาวศุลีพร   พรมศรี   กรรมการ

๑๙. นางสาวจิราวรรณ   แจ้งกระจ่าง   กรรมการ

๒๐. นางสาวพัชรี   อุกำแพง    กรรมการ

๒๑. นางสาวสุทธิดา   แสนสุขทวี   กรรมการ

๒๒. นางสาวเบญจพร   กองสี     กรรมการ

๒๓. นางสาวยลดา   อนุเคราะห์   กรรมการ

๒๔. นางสาวรุ่งจันทร์เพ็ญ   เกตุวัฒนา    กรรมการ

๒๕. นางสาวสุดารัตน์   กองแก้ว    กรรมการ

๒๖. นางสาวอังศุมาลิน   เหทพรหม  กรรมการ

๒๗. นางสาวณัฐณิต   สอนสี      กรรมการ

๒๘. นางสาวรจนา   นิสัยตรง    กรรมการ

๒๙. นางสาวกัลยาณี   ศรีตระเวน   กรรมการ

๓๐. นางสาวณัฐวดี   บุญราศี   กรรมการ

๓๑. นางสาวทิพย์วิทล   ทองนันทไชย  กรรมการ

๓๒. นางสาวนิตยา   ราชวงษ์   กรรมการ

๓๓. นางสาวนิตยาพร   พันชำนาญ    กรรมการ

๓๔. นางสาวปวันรัตน์   ประเสริฐหิน   กรรมการ

๓๕. นางสาวทณฑิรา   ทัศน์ศรี     กรรมการ

๓๖. นางสาววราภรณ์   เพื่อพัฒนพงค์   กรรมการ

๓๗. นางสาววัลภา    เสมาล้อม    กรรมการ

๓๘. นางสาวศิริลักษณ์   เนื้อนวล   กรรมการ

๓๙. นางสาวอารียา   โนนเภา   กรรมการ

๔๐. นางสาวศิริลักษณ์   เนื้อนวล   กรรมการ

๔๑. นางสาวฉัตรพร   ต้นอาจ   กรรมการ

๔๒. นางสาวบุตรศรินทร์    แสวงชัย   กรรมการ

๔๓. นางสาวสุชัญญา   ทะบูรกรณ์    กรรมการ

๔๔. นางสาวสุดารัตน์    แสงอ่อนจันทร์   กรรมการ

 
 
นายสุเทพ จันทร์บัว
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

 
All online 2 People
IP number 52.91.90.122
You are visitor number 313,994
 
 
โรงเรียนกบินทร์วิทยา (ก.ว.)
166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Tel : 037-480-727  Fax : 037-480-727
Email : information@kabin.ac.th