Home page    Download 
Download
 
 งานประกันคุณภาพฯสถานศึกษา
     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2558
 เอกสารฝ่ายวิชาการ
     แบบประเมินสมรรถนะ 2559
     แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ
     การเรียนรู้ดิจิทัลในโรงเรียนมาตราฐานสากล(digital literacy)
     แบบบันทึกภาระการมอบหมายงาน
     แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตราฐานสากล(ฉบับปรับปรุง)
     ไฟล์เอกสารและนำเสนอการอบรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 งานบุคลากร
     แบบประเมินพนักงานและอัตราจ้าง
     เอกสารประกอบการประเมินครูผู้ช่วย
     ขอยืมเงิน
     บันทึกการส่งใช้เงินยืม
     เบิกค่าที่พัก
     รายงานการเดินทางไปราชการรถโดยสาร
     รายงานการเดินทางไปราชการรถยนต์ส่วนตัว
     แบบรายงานการอบรม TEPE
     ตัวอย่าง
     ตารางกรอกข้อมูล
     รหัสจากกรมบัญชีกลาง
     รายละเอียด_NEW
     แบบสรุปการประเมินครูผู้ช่วย
 งานธุรการ
 เอกสารงานทะเบียน
 เอกสารงานพัสดุ
 เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานแผนงาน
     ตัวอย่างรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
     แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560
     กลยุทธ์และมาตรฐานสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
     แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม_โครงการปี2559
     ตัวอย่างแบบรายงานกิจกรรม-โครงการ-2559
     ดาวน์โหลดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 59
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2559
     ตัวอย่าง แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557
     แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557
 การกิจการนักเรียน
     EQ ปีการศึกษา 2560
     แบบสรุปรายงาน SDQ ปีการศึกษา 2560
     แบบประเมิน SDQ (ไฟล์ Excel)
 เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
     แบบ ปพ.5 (เล่มสีชมพู) เทอม 2 ปีการศึกษา 2560
     แบบ ปพ.5 (เล่มสีชมพู) เทอม 1 ปีการศึกษา 2560
     แบบ ปพ.5 (เล่มชมพู) ปีการศึกษา 2559
     แบบ ปพ.5 (เล่มชมพู) ปีการศึกษา 2558
     แบบ ปพ.5 (เล่มชมพู) ปีการศึกษา 2557