Home page    News releases 
Detail news
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kabinact/domains/kabin.ac.th/public_html/site/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kabinact/domains/kabin.ac.th/public_html/site/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/kabinact/domains/kabin.ac.th/public_html/site/core_main/function/function_button.php on line 257
  รายงานกิจกรรมโครงการ/ความก้าวหน้า ปีการศึกษา 2560  
      

ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2560(ที่ทำเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ  เพื่อรายงานความก้าวหน้า) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ด้านล่างนี้  โดยส่งรายการผลในรูปแบบเอกสาร ที่ล็อกเกอร์ คุณครูดารณี พุฒจันทร์หอม  และรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อีเมล์ app_physics@hotmail.co.th ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

 

ตัวอย่างรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

 

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
: admin kabinwittaya
: 2560-09-11