Home page    News releases 
Detail news
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kabinact/domains/kabin.ac.th/public_html/site/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kabinact/domains/kabin.ac.th/public_html/site/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/kabinact/domains/kabin.ac.th/public_html/site/core_main/function/function_button.php on line 257
  ดาวน์โหลดเอกสาร ปพ.5(เล่มสีชมพู) เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  
      

 

ขอให้คุณครูประจำวิชา ดาวน์โหลดแบบ ปพ.5(เล่มสีชมพู) พร้อมรายชื่อนักเรียนปัจจุบันประจำปีึการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้  แล้วจัดทำเล่มปพ.5ตามรปแบบที่กำหนดให้เรียบร้อย  นำส่งฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผ่านประธานกลุ่มสาระฯ ทุกต้นเดือนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร ปพ.5(เล่มสีชมพู)

                                                                                        ที่มาข้อมูล : อ.อัครวัชร์  ลือสมุทร 

 
   
 


: admin kabinwittaya
: 2560-11-01