การนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครู ภาคเรียนที่ 1 นิเทศระหว่างันที่ 9 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

รายละเอียดครูสามารถศึกษาได้ตามเอกสารที่ส่งไปนะคะ มีการนิเทศ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จะเป็นการนิเทศโดยประธานกลุ่มสาระฯร่วมกับฝ่ายบริหาร จึงขอความกรุณาครูทุกท่านร่วมกับประธานกลุ่มสาระ ได้กรอกวัน เวลา และช่องทางในการนิเทศลงตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งข้อมูลนี้ภายในวันที่ 8 สิงหาคมนี้นะคะ อาจจะเร่งรีบไป แต่ด้วยปัจจัยทางเวลาทำให้ต้องกำหนดช่วงในการนิเทศไม่มาก

คำชี้แจงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน

คำสั่ง : https://drive.google.com/file/d/1smU6-Vqx0fa0E821ZIvCKSZpzrp_RE1c/view?usp=sharing