วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ก้าวล้ำวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  พัฒนาความคิด  มีจิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีมาตรฐานสากล

 พันธกิจ


          ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง   สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  และเทียบเคียงกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

          ๒. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดและความสามารถ ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร

          ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตน  สามารถออกแบบ  สร้างสรรค์และผลิตผลงานได้

          ๔. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ความรับผิดชอบ  มีศักยภาพเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก  มั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออก

          ๕. พัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ห้องทดลอง  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  สื่อที่เหมาะสมเอื้อต่อการใช้บริการ

          ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

          ๗. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมายของสถานศึกษา

          ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์          ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติที่สูงขึ้น

          ๒. นักเรียนใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี

          ๓. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ

          ๔. นักเรียนสามารถแสวงหา  สังเคราะห์  และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล

          ๕. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้   ออกแบบ  สร้างสรรค์งาน  สื่อสาร  นำเสนอ  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้

          ๖. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี  เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก

          ๗. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

          ๘. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนคุณภาพ หนังสือ ตำรา  สื่อที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

          ๙. ครูมีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ICT) ในการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงาน

          ๑๐. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

          ๑๑. โรงเรียนดำเนินการจัดทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ