อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ ก.ว.

สีประจำโรงเรียน  ฟ้า  น้ำเงิน

    สีฟ้า        หมายถึง    ความคิดที่กว้างไกล

    สีน้ำเงิน    หมายถึง    ความหนักแน่น  ความอดทน  ความอดกลั้น


ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์