การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา คุณครูธันย์ชนก พรหมภักดี

ผอ.อภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา คุณครูธันย์ชนก พรหมภักดี โดยมีคุณครูกาญจนา ก้อนสันทัด ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้คำแนะนำเพิ่มเติม