กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำและเติบโตจากภายใน”

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำและเติบโตจากภายใน” ให้กับนักเรียนแกนนำ 30 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องช่อชัยพฤกษ์