โรงเรียนกบินทร์วิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมตามโดรงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตในสถานศึกษา ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก กำหนดนโยบายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้หมดไป โดยมีลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องช่อชัยพฤกษ์