โรงเรียนกบินทร์วิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานลูกเสือ เนตรนารี

Read more

โรงเรียนกบินทร์วิทยาร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกบินทร์บุรี

โรงเรียนกบินทร์วิทยา

Read more

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำและเติบโตจากภายใน”

กองทุนสนับสนุนการเสร

Read more